ต้นสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. กำหนดขอบเขตตลอดจนผังบริเวณพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์
2. ออกระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตใช้ที่พักและพื้นที่ในโบราณสถาน พ.ศ. 2540
3. โครงการจัดทำแผนในการพัฒนาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการอนุรักษ์ พัฒนา และปรับปรุง
4. โครงการกำหนดขอบเขตและผังบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของอุทยานประวัติศาสตร์
5. โครงการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อกำหนดปริมาณ และแนวทางการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว